رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شد

رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شدرکورد ۱۸۷ کیلوگرم کوروش باقری در المپیک ۲۰ ساله شد. رکورد کوروش باقری ۲۰ ساله شد رکورد ۱۸۷ کیلوگرم کوروش باقری در المپیک ۲۰ ساله…

READ MORE