توضیحات رئیس قوه‌قضاییه درباره ممنوع التصویری “فردی”/ نماینده مجلس نمی‌تواند هر افترایی را مطرح کند

توضیحات رئیس قوه‌قضاییه درباره ممنوع التصویری “فردی”/ نماینده مجلس نمی‌تواند هر افترایی را مطرح کند
رئیس قوه قضاییه تضعیف، تخریب و زیر سوال بردن توانمندی ها، تلاش ها و دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی کشور را به بهانه آزادی بیان، خیانت به کشور و آرمان های جمهوری اسلامی ایران دانست و از دادستان های سراسر کشور خواست تمامی سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد قانونی کنند.

توضیحات رئیس قوه‌قضاییه درباره ممنوع التصویری “فردی”/ نماینده مجلس نمی‌تواند هر افترایی را مطرح کند

رئیس قوه قضاییه تضعیف، تخریب و زیر سوال بردن توانمندی ها، تلاش ها و دستاوردهای نظامی، امنیتی و موشکی کشور را به بهانه آزادی بیان، خیانت به کشور و آرمان های جمهوری اسلامی ایران دانست و از دادستان های سراسر کشور خواست تمامی سخنان و تحرکات در این زمینه را رصد و با آن برخورد قانونی کنند.
توضیحات رئیس قوه‌قضاییه درباره ممنوع التصویری “فردی”/ نماینده مجلس نمی‌تواند هر افترایی را مطرح کند

خرید بک لینک