سال ۹۵ سال توسعه صادرات مازندران خواهد بود/ فرصت سوزی ها به مازندران آسیب زده است

سال ۹۵ سال توسعه صادرات مازندران خواهد بود/ فرصت سوزی ها به مازندران آسیب زده استاستاندار مازندران که به مناسبت عید نوروز در جمع کارکنان استانداری مازندران سخن می گفت…

READ MORE