آن ۳۰ استاندار

یکی از مهمترین وظایف دولتها و حکومتها این است که نه تنها اجازه ندهند نخبگان و نظریه پردازان در تمامی علوم و فنون کشورشان در حاشیه سیاست عمومی توقف کرده…

READ MORE