ماجرای استادی که به دلیل صدای زنانه از تدریس محروم شده و حالا دست به تحصن زده است/ عکس

صدای نازکی دارد اما پس از دو‌ تا ‌سه‌ دقیقه همکلام‌شدن با او تن‌صدایش مانند دقایق اول تعجب‌برانگیز نیست. رزومه اکسیری‌فرد نشان می‌دهد، او در فیزیک یک‌نخبه یا یک‌نابغه است….

READ MORE