فرماندار البرز : نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری برنامه های محتوایی

فرماندار البرز : نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت با برگزاری برنامه های محتواییفرماندار البرز گفت : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی در ارتقاء معنوی جامعه دارد فرماندار…

READ MORE