تنها راه‌ زنده‌ ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» انتقال به خارج از کشور است

تنها راه‌ زنده‌ ماندن کارگردان «دلیران تنگستان» انتقال به خارج از کشور استایسنا نوشت: رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد، تنها راه زنده ماندن کارگردان «دلیران…

READ MORE