پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا

پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپابزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا برای پرواز آزمایشی به هوا برخاست. پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا برای…

READ MORE