طنز/ احمدی نژاد گم شده!

مختلس ها همه دیوانه او/ رانت خواران همه پروانه او/ مسکن مهر بُود خانه او/ وان “مشایی” شده جانانه او….یک نفر غنچه دهن گم شده است/ احمدی مرد سخن گم…

READ MORE