سریع القلم: آینده ایران به لحاظ توسعه صنعتی در گرو ارتباط با دنیاست/مبنای قدرت ملی اقتصاد است

محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید: بنگاههای ما باید از فرصت برداشته شدن تحریم ها نهایت استفاده را ببرند حتی یک ارتباط خارجی برای آنها می تواند…

READ MORE