تسلیت به آقای احمدی نژاد!

تسلیت به آقای احمدی نژاد! گروه سیاسی جهان نیوز، محمد ایمانی: باید به آقای احمدی نژاد تبریک بلکه تسلیت گفت که بعد سالیان مجادله و منازعه – ولو در حد…

READ MORE