بهلول دوم مشهد ؟

هنوز دو ماهی از انتشار کتاب اسناد پرونده مرحوم حاج شیخ عباس واعظ طبسی نگذشته بود که ایشان در تاریخ ۱۴ اسفند سال جاری به رحمت خدا رفت. آنچه ذیلا…

READ MORE