۸ میلیارد تومان در متمم بودجه شهرداری اردبیل افزایش صورت گرفته است

شهردار اردبیل اظهار داشت: در بخش جاری بیش از ۸ میلیارد تومان در متمم بودجه شهرداری اردبیل افزایش صورت گرفته است.

مرجع سلامتی

آگهی استخدام