۵ آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در بامیلو

۵ آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در بامیلو
دومین حراج جمعه (بلک‌فرایدی) ایرانی امسال نیز هم‌زمان با دیگر کشورهای جهان، در فروشگاه اینترنتی بامیلو برگزار می‌شود.

۵ آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در بامیلو

دومین حراج جمعه (بلک‌فرایدی) ایرانی امسال نیز هم‌زمان با دیگر کشورهای جهان، در فروشگاه اینترنتی بامیلو برگزار می‌شود.
5 آذرماه دومین “حراجمعه” ایرانی در بامیلو

نصب بیتالک