روسیه و چین “نقشه راه” همکاری نظامی تا ۲۰۲۰ را تدوین کردند

روسیه و چین “نقشه راه” همکاری نظامی تا ۲۰۲۰ را تدوین کردند
روسیه و چین “نقشه راه” همکاری نظامی سالهای ۲۰۲۰-۲۰۱۷ را تدوین کردند.

روسیه و چین “نقشه راه” همکاری نظامی تا ۲۰۲۰ را تدوین کردند

روسیه و چین “نقشه راه” همکاری نظامی سالهای ۲۰۲۰-۲۰۱۷ را تدوین کردند.
روسیه و چین “نقشه راه” همکاری نظامی تا ۲۰۲۰ را تدوین کردند