سرداری که می‌گفت در “سپاه” جاروکشی می‌کند

سرداری که می‌گفت در “سپاه” جاروکشی می‌کند
میزان نوشت: رهبر انقلاب در خاطره‌ای از یک سردار سپاه فرموده بودند:در بین همین شهدای همدانِ شما، یک سردار سپاهی وجود داشته که وقتی مادرش از او می‌پرسد تو در سپاه چه کاره‌ای، جواب می‌دهد: من در سپاه جاروکشی می‌کنم.

سرداری که می‌گفت در “سپاه” جاروکشی می‌کند

میزان نوشت: رهبر انقلاب در خاطره‌ای از یک سردار سپاه فرموده بودند:در بین همین شهدای همدانِ شما، یک سردار سپاهی وجود داشته که وقتی مادرش از او می‌پرسد تو در سپاه چه کاره‌ای، جواب می‌دهد: من در سپاه جاروکشی می‌کنم.
سرداری که می‌گفت در “سپاه” جاروکشی می‌کند