هاشمی، روحانی و حسن خمینی منتظر نتیجه “بازی بد”شان باشند

هاشمی، روحانی و حسن خمینی منتظر نتیجه “بازی بد”شان باشند

به گزارش جهان، مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، در تحلیل رفتار هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی و حسن روحانی در انتخابات اخیر مجلس خبرگان، در کانال تلگرامی خود نوشت: هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و آقای حسن روحانی، در انتخابات گذشته خبرگان هزینه گزافی پرداختند. با این پیش فرض که قطعا در انتخابات “برنده” خواهند بود و ترکیب خبرگان عوض خواهد شد، و در نتیجه راه برای پیاده سازی الگویی از آینده که در ذهن دارند هموار می شود، “رادیکالیسم” را از حد گذرانده و از مرزهای مجاز بسیار فراتر رفتند.

محمدی با اشاره به کنش سیاسی این سه تن در ایام قبل از انتخابات که بر پایه تصور پیروزی بنا شده بود نوشته است: هاشمی رفسنجانی آشکارا وعده “شورای رهبری” می‌داد و روحانی حداقل در یک مورد به صراحت گفت خبرگان آینده، “رهبر آینده” را انتخاب خواهد کرد و حسن خمینی هم تصور می کرد مجری پروژه “بازگشت خمینی” است!

وی در ادامه می‌گوید: اکنون نتیجه انتخابات خبرگان یک بن بست بزرگ خلق کرده است. هاشمی و یارانش می دانند  که انتخابات خبرگان را در ابعاد کشوری به “طرز اسفباری” باخته اند. هم نتیجه را باخته اند و هم آنچه را در دل داشته اند به آشکارترین وجه بیرون ریخته اند؛ و نتیجه فاجعه بار این “بازی بد” می تواند از دست رفتن حداقل مقدار اعتماد لازم برای مشارکت آنها در فرآیندهای مهم سال های آینده باشد.

محمدی در پایان این نوشته کوتاه خود آورده است: من تصور می کنم این امر خود را عمیق تر از هر جای دیگر در واکنش منتخبان جدید خبرگان به این تیم نشان خواهد داد. حالا که همه چیز تکذیب شده، ولی اگر هم در کیش جلسه ای نبوده من پیشنهاد می کنم جلسه ای بگذارند در اطراف این مسئله مختصر تاملی بکنند!

هاشمی، روحانی و حسن خمینی منتظر نتیجه “بازی بد”شان باشند

به گزارش جهان، مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، در تحلیل رفتار هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی و حسن روحانی در انتخابات اخیر مجلس خبرگان، در کانال تلگرامی خود نوشت: هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و آقای حسن روحانی، در انتخابات گذشته خبرگان هزینه گزافی پرداختند. با این پیش فرض که قطعا در انتخابات “برنده” خواهند بود و ترکیب خبرگان عوض خواهد شد، و در نتیجه راه برای پیاده سازی الگویی از آینده که در ذهن دارند هموار می شود، “رادیکالیسم” را از حد گذرانده و از مرزهای مجاز بسیار فراتر رفتند.

محمدی با اشاره به کنش سیاسی این سه تن در ایام قبل از انتخابات که بر پایه تصور پیروزی بنا شده بود نوشته است: هاشمی رفسنجانی آشکارا وعده “شورای رهبری” می‌داد و روحانی حداقل در یک مورد به صراحت گفت خبرگان آینده، “رهبر آینده” را انتخاب خواهد کرد و حسن خمینی هم تصور می کرد مجری پروژه “بازگشت خمینی” است!

وی در ادامه می‌گوید: اکنون نتیجه انتخابات خبرگان یک بن بست بزرگ خلق کرده است. هاشمی و یارانش می دانند  که انتخابات خبرگان را در ابعاد کشوری به “طرز اسفباری” باخته اند. هم نتیجه را باخته اند و هم آنچه را در دل داشته اند به آشکارترین وجه بیرون ریخته اند؛ و نتیجه فاجعه بار این “بازی بد” می تواند از دست رفتن حداقل مقدار اعتماد لازم برای مشارکت آنها در فرآیندهای مهم سال های آینده باشد.

محمدی در پایان این نوشته کوتاه خود آورده است: من تصور می کنم این امر خود را عمیق تر از هر جای دیگر در واکنش منتخبان جدید خبرگان به این تیم نشان خواهد داد. حالا که همه چیز تکذیب شده، ولی اگر هم در کیش جلسه ای نبوده من پیشنهاد می کنم جلسه ای بگذارند در اطراف این مسئله مختصر تاملی بکنند!

هاشمی، روحانی و حسن خمینی منتظر نتیجه “بازی بد”شان باشند

کیمیا دانلود

آگهی استخدام