داعش “المهاجر” را به عنوان سخنگوی جدید خود تعیین و ترکیه را تهدید کرد

داعش “المهاجر” را به عنوان سخنگوی جدید خود تعیین و ترکیه را تهدید کرد
ایسنا نوشت: داعش در یک فایل صوتی ضبط شده از سخنگوی رسمی جدید خود پرده برداری کرد.

داعش “المهاجر” را به عنوان سخنگوی جدید خود تعیین و ترکیه را تهدید کرد

ایسنا نوشت: داعش در یک فایل صوتی ضبط شده از سخنگوی رسمی جدید خود پرده برداری کرد.
داعش “المهاجر” را به عنوان سخنگوی جدید خود تعیین و ترکیه را تهدید کرد