۹۴، سال متفاوت دانشگاه ها/ رونق اقتصاد دانش بنیان و دیپلماسی علمی در سال بدون تنش آموزش عالی

۹۴، سال متفاوت دانشگاه ها/ رونق اقتصاد دانش بنیان و دیپلماسی علمی در سال بدون تنش آموزش عالی
در سال ۱۳۹۴، مهم ترین تحرکات وزارت علوم که تا کنون کمتر در این حوزه سابقه داشت، در حوزه دیپلماسی علمی روی داد. اتفاقی که بیش از پیش متاثر از توافق هسته ای ایران و کشورها ۵+۱ بود.

۹۴، سال متفاوت دانشگاه ها/ رونق اقتصاد دانش بنیان و دیپلماسی علمی در سال بدون تنش آموزش عالی

در سال ۱۳۹۴، مهم ترین تحرکات وزارت علوم که تا کنون کمتر در این حوزه سابقه داشت، در حوزه دیپلماسی علمی روی داد. اتفاقی که بیش از پیش متاثر از توافق هسته ای ایران و کشورها ۵+۱ بود.
۹۴، سال متفاوت دانشگاه ها/ رونق اقتصاد دانش بنیان و دیپلماسی علمی در سال بدون تنش آموزش عالی

روزنامه قانون

تکنولوژی جدید