۷ کشته و ۱۲ مجروح تنها در ۳ تصادف در صبح و بامداد امروز

۷ کشته و ۱۲ مجروح تنها در ۳ تصادف در صبح و بامداد امروز
امروز هم تصادف های مرگباری در جاده های کشور رخ داد و در سه مورد از آنها ۷ نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.

۷ کشته و ۱۲ مجروح تنها در ۳ تصادف در صبح و بامداد امروز

امروز هم تصادف های مرگباری در جاده های کشور رخ داد و در سه مورد از آنها ۷ نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.
۷ کشته و ۱۲ مجروح تنها در ۳ تصادف در صبح و بامداد امروز

دانلود سریال

استخدام ایران