۶۳ انجمن علمی در دانشگاه کردستان فعالیت می‌کنند

۶۳ انجمن علمی در دانشگاه کردستان فعالیت می‌کنند
معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه کردستان گفت: هم‌اکنون ۶۳ انجمن علمی در سطح دانشگاه کردستان در ۶۳ رشته مختلف آموزشی فعالیت دارند.

۶۳ انجمن علمی در دانشگاه کردستان فعالیت می‌کنند

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه کردستان گفت: هم‌اکنون ۶۳ انجمن علمی در سطح دانشگاه کردستان در ۶۳ رشته مختلف آموزشی فعالیت دارند.
۶۳ انجمن علمی در دانشگاه کردستان فعالیت می‌کنند

دانلود رایگان اینستاگرام