۵۰ طرح آبی نیمه تمام در اولویت

۵۰ طرح آبی نیمه تمام در اولویت
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: برای تکمیل ۵۰ طرح نیمه تمام آبی که در لایحه بودجه ۹۶ در اولویت قرار گرفتند، به بخش خصوصی واگذار می شود.

۵۰ طرح آبی نیمه تمام در اولویت

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: برای تکمیل ۵۰ طرح نیمه تمام آبی که در لایحه بودجه ۹۶ در اولویت قرار گرفتند، به بخش خصوصی واگذار می شود.
۵۰ طرح آبی نیمه تمام در اولویت