۱۴ روز در شبیه‌ساز فضایی زندگی کنید، ۱۷میلیون تومان بگیرید

۱۴ روز در شبیه‌ساز فضایی زندگی کنید، ۱۷میلیون تومان بگیرید
آژانس فضایی ژاپن با فراخوان داوطلبان حضور در آزمایش‌های فضایی اعلام کرد به واجدین شرایطی که به مدت ۲ هفته در ایستگاه فضایی شبیه‌سازی‌شده زندگی کنند، مبلغ ۳۵۰۰ دلار پرداخت می‌کند.

۱۴ روز در شبیه‌ساز فضایی زندگی کنید، ۱۷میلیون تومان بگیرید

آژانس فضایی ژاپن با فراخوان داوطلبان حضور در آزمایش‌های فضایی اعلام کرد به واجدین شرایطی که به مدت ۲ هفته در ایستگاه فضایی شبیه‌سازی‌شده زندگی کنند، مبلغ ۳۵۰۰ دلار پرداخت می‌کند.
۱۴ روز در شبیه‌ساز فضایی زندگی کنید، ۱۷میلیون تومان بگیرید