۱۰ تفاوت زنان و مردان ایرانی در گذران وقتشان طی ۲۴ ساعت/مراقبت شخصی زنان شاغل کمتر از مردان

۱۰ تفاوت زنان و مردان ایرانی در گذران وقتشان طی ۲۴ ساعت/مراقبت شخصی زنان شاغل کمتر از مردان
کمترین زمان صرف شده در شبانه روز در میان ایرانیان مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۲ دقیقه بوده است.

۱۰ تفاوت زنان و مردان ایرانی در گذران وقتشان طی ۲۴ ساعت/مراقبت شخصی زنان شاغل کمتر از مردان

کمترین زمان صرف شده در شبانه روز در میان ایرانیان مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۲ دقیقه بوده است.
۱۰ تفاوت زنان و مردان ایرانی در گذران وقتشان طی ۲۴ ساعت/مراقبت شخصی زنان شاغل کمتر از مردان

فروش بک لینک