۱۰۱ برای زنان خوب است اما با یک شرط

۱۰۱ برای زنان خوب است اما با یک شرط
یک استاد دانشگاه گفت: هر گونه اقدامی برای برقراری تعامل بین مسئولین و مردم مهم و ارزشمند است اما این گونه از راه ها تنها می تواند راه ابتدایی و اول باشد و باید برای سامان دادن به این امور از قانون بهره برد.

۱۰۱ برای زنان خوب است اما با یک شرط

یک استاد دانشگاه گفت: هر گونه اقدامی برای برقراری تعامل بین مسئولین و مردم مهم و ارزشمند است اما این گونه از راه ها تنها می تواند راه ابتدایی و اول باشد و باید برای سامان دادن به این امور از قانون بهره برد.
۱۰۱ برای زنان خوب است اما با یک شرط

بک لینک رنک ۵