یارانه مرداد «سه شنبه» واریز می‌شود

یارانه مرداد «سه شنبه» واریز می‌شود
طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه مردادماه سه شنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یارانه مرداد «سه شنبه» واریز می‌شود

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه مردادماه سه شنبه هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
یارانه مرداد «سه شنبه» واریز می‌شود

اتومبیل