گواهینامه نشان جغرافیایی ۹ رشته صنایع‌دستی به اصفهان اعطاء می‌شود

گواهینامه نشان جغرافیایی ۹ رشته صنایع‌دستی به اصفهان اعطاء می‌شود
مهر به نقل از سرپرست معاونت صنایع دستی اصفهان نوشت: پرونده ۹ رشته صنایع دستی در استان اصفهان نهایی شده است و در چندماه آینده گواهینامه نشان جغرافیایی آنها به اصفهان اعطاء می‌شود.

گواهینامه نشان جغرافیایی ۹ رشته صنایع‌دستی به اصفهان اعطاء می‌شود

مهر به نقل از سرپرست معاونت صنایع دستی اصفهان نوشت: پرونده ۹ رشته صنایع دستی در استان اصفهان نهایی شده است و در چندماه آینده گواهینامه نشان جغرافیایی آنها به اصفهان اعطاء می‌شود.
گواهینامه نشان جغرافیایی ۹ رشته صنایع‌دستی به اصفهان اعطاء می‌شود