گفت‌وگو با دکتر رضا داوری اردکانی؛ فوتبال بازیِ جنگ است

گفت‌وگو با دکتر رضا داوری اردکانی؛ فوتبال بازیِ جنگ است
فرهنگستان فوتبال نوشت: دکتر رضا داوری اردکانی درباره فوتبال بیش از هرکس دیگری در میان اربابان رای و نظر با ما سخن گفته است.

گفت‌وگو با دکتر رضا داوری اردکانی؛ فوتبال بازیِ جنگ است

فرهنگستان فوتبال نوشت: دکتر رضا داوری اردکانی درباره فوتبال بیش از هرکس دیگری در میان اربابان رای و نظر با ما سخن گفته است.
گفت‌وگو با دکتر رضا داوری اردکانی؛ فوتبال بازیِ جنگ است

دانلود بیتالک