گستردگی سازمان بهزیستی به بزرگی پوشش دادن همه اقشار و فعالیت های بشر دوستانه است

گستردگی سازمان بهزیستی به بزرگی پوشش دادن همه اقشار و فعالیت های بشر دوستانه است
جهت انجام یک مصاحبه تفصیلی با دکتر امید قادری،مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه که در حدود سه ماه است تصدی این پست مدیریتی را بر عهده گرفته اند،سرساعت مقرر وارد دفترشان شدیم. وقت شناسی وحوصله و دقت ایشان در پاسخگویی به سوالات بیش از پیش ما را به طرح پرسش های بیشتر و کسب اطلاع از دیدگاه دکتر و سازمان بهزیستی تشویق می کرد.خلاصه بیش از یک ساعت مصاحبه وگفتگو را در یک گفت و شنید آماده کردیم…

گستردگی سازمان بهزیستی به بزرگی پوشش دادن همه اقشار و فعالیت های بشر دوستانه است

جهت انجام یک مصاحبه تفصیلی با دکتر امید قادری،مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه که در حدود سه ماه است تصدی این پست مدیریتی را بر عهده گرفته اند،سرساعت مقرر وارد دفترشان شدیم. وقت شناسی وحوصله و دقت ایشان در پاسخگویی به سوالات بیش از پیش ما را به طرح پرسش های بیشتر و کسب اطلاع از دیدگاه دکتر و سازمان بهزیستی تشویق می کرد.خلاصه بیش از یک ساعت مصاحبه وگفتگو را در یک گفت و شنید آماده کردیم…
گستردگی سازمان بهزیستی به بزرگی پوشش دادن همه اقشار و فعالیت های بشر دوستانه است

دانلود مستقیم تانگو جدید