کنایه عادل فردوسی پور به پیکه و شکیرا و ناظر پخش تلویزیون!

کنایه عادل فردوسی پور به پیکه و شکیرا و ناظر پخش تلویزیون!
عادل فردوسی پور گلزنی پیکه را بهانه کرد و یادی از همسر سرشناسش هم داشت!

کنایه عادل فردوسی پور به پیکه و شکیرا و ناظر پخش تلویزیون!

عادل فردوسی پور گلزنی پیکه را بهانه کرد و یادی از همسر سرشناسش هم داشت!
کنایه عادل فردوسی پور به پیکه و شکیرا و ناظر پخش تلویزیون!

خرید بک لینک