کلانتری: ۲۰۰هزار کامیون نو می‌خواهیم، اما گازوییل‌مان استاندارد نیست!

کلانتری: ۲۰۰هزار کامیون نو می‌خواهیم، اما گازوییل‌مان استاندارد نیست!
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای سالم از جمله حقوق شهروندی مردم است و هر بخشی که توانایی اجرای تکالیف و تعهدات خود را ندارد باید اعلام کند زیرا برای احقاق حق مردم جدی هستیم.

کلانتری: ۲۰۰هزار کامیون نو می‌خواهیم، اما گازوییل‌مان استاندارد نیست!

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای سالم از جمله حقوق شهروندی مردم است و هر بخشی که توانایی اجرای تکالیف و تعهدات خود را ندارد باید اعلام کند زیرا برای احقاق حق مردم جدی هستیم.
کلانتری: ۲۰۰هزار کامیون نو می‌خواهیم، اما گازوییل‌مان استاندارد نیست!