کشف دریاچه ای عجیب زیر آتشفشان در کوه های آند

کشف دریاچه ای عجیب زیر آتشفشان در کوه های آند
ایرنا نوشت: دانشمندان انگلیسی موفق به کشف یک مخزن غیر منتظره از آب در عمق ۱۵ کیلومتری آتشفشانی در کوه های آند شدند؛ حجم این مخزن آب تقریبا ۱٫۵ میلیون متر مکعب است.

کشف دریاچه ای عجیب زیر آتشفشان در کوه های آند

ایرنا نوشت: دانشمندان انگلیسی موفق به کشف یک مخزن غیر منتظره از آب در عمق ۱۵ کیلومتری آتشفشانی در کوه های آند شدند؛ حجم این مخزن آب تقریبا ۱٫۵ میلیون متر مکعب است.
کشف دریاچه ای عجیب زیر آتشفشان در کوه های آند

دانلود shareit