کاریکاتور/ مبارزه آمریکایی!

در حاشیه مبارزات بلندمدت و بی فایده آمریکا با تروریسم.

دانلود موزیک

اتوموبیل