کارگردانی که زیاد درباره حوادث ٨٨ فیلم می‌سازد

کارگردانی که زیاد درباره حوادث ٨٨ فیلم می‌سازد
مهر نوشت: مهدی نقویان که با دو مستند در جشنواره فیلم «عمار» حضور دارد، از دلایلش برای ساخت مستند درباره حوادث سال 88 می‌گوید.

کارگردانی که زیاد درباره حوادث ٨٨ فیلم می‌سازد

مهر نوشت: مهدی نقویان که با دو مستند در جشنواره فیلم «عمار» حضور دارد، از دلایلش برای ساخت مستند درباره حوادث سال 88 می‌گوید.
کارگردانی که زیاد درباره حوادث ٨٨ فیلم می‌سازد