کارشناسان آینده اقتصاد ایران را در دوران ترامپ چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟

کارشناسان آینده اقتصاد ایران را در دوران ترامپ چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟
ترس بازارهای مالی دنیا از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا امروز به اوج خود رسید، اما کارشناسان ایرانی اغلب معتقد هستند روحیات اقتصادی ترامپ مانع از بروز تکانه‌های شدید اقتصادی در ایران خواهد شد.

کارشناسان آینده اقتصاد ایران را در دوران ترامپ چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟

ترس بازارهای مالی دنیا از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا امروز به اوج خود رسید، اما کارشناسان ایرانی اغلب معتقد هستند روحیات اقتصادی ترامپ مانع از بروز تکانه‌های شدید اقتصادی در ایران خواهد شد.
کارشناسان آینده اقتصاد ایران را در دوران ترامپ چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟

دانلود رایگان اینستاگرام