کادوی طارمی به کودکی که طرفدار اوست

کادوی طارمی به کودکی که طرفدار اوست
امروز مهاجم قرمزها در تمرین تیمش یک میهمان ویژه داشت.

کادوی طارمی به کودکی که طرفدار اوست

امروز مهاجم قرمزها در تمرین تیمش یک میهمان ویژه داشت.
کادوی طارمی به کودکی که طرفدار اوست