چگونه در مدل کسب وکار نوآوری ایجاد کنیم؟

چگونه در مدل کسب وکار نوآوری ایجاد کنیم؟
تغییر در طراحی مدل کسب وکار، فعالیت زیرکانه ای است. حتی زمانی که یک شرکت به طور حتم توان ایجاد تغییرات اساسی در صنعت را نداشته باشد باز هم منافع مهمی از طریق ایجاد نوآوری در مدل کسب وکار به دست می آورد.

چگونه در مدل کسب وکار نوآوری ایجاد کنیم؟

تغییر در طراحی مدل کسب وکار، فعالیت زیرکانه ای است. حتی زمانی که یک شرکت به طور حتم توان ایجاد تغییرات اساسی در صنعت را نداشته باشد باز هم منافع مهمی از طریق ایجاد نوآوری در مدل کسب وکار به دست می آورد.
چگونه در مدل کسب وکار نوآوری ایجاد کنیم؟