چه کسی قصه‌گویی را با نفت شروع کرد؟

چه کسی قصه‌گویی را با نفت شروع کرد؟
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «در دولت‌های نهم و دهم در بحث قراردادهای گازی و نفتی متاسفانه شاهد نکات منفی‌ای بودیم که تا سال‌های سال می‌تواند پندآموز دیگران باشد.»

چه کسی قصه‌گویی را با نفت شروع کرد؟

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: «در دولت‌های نهم و دهم در بحث قراردادهای گازی و نفتی متاسفانه شاهد نکات منفی‌ای بودیم که تا سال‌های سال می‌تواند پندآموز دیگران باشد.»
چه کسی قصه‌گویی را با نفت شروع کرد؟