چند فریم از رویدادهای سیاسی اردیبهشت ۹۴

چند فریم از رویدادهای سیاسی اردیبهشت ۹۴
در اردیبهشت ماه سال گذشته رییس جمهور به اندونزی، شیراز و تبریز سفر کرد. دادگاه سعید مرتضوی و احمد توکلی نیز در این ماه از مهم‌ترین رویدادهای خبری بود.

چند فریم از رویدادهای سیاسی اردیبهشت ۹۴

در اردیبهشت ماه سال گذشته رییس جمهور به اندونزی، شیراز و تبریز سفر کرد. دادگاه سعید مرتضوی و احمد توکلی نیز در این ماه از مهم‌ترین رویدادهای خبری بود.
چند فریم از رویدادهای سیاسی اردیبهشت ۹۴

علم و فناوری

اندروید