چند درصد از جمعیت در سن کار، شاغل هستند؟

چند درصد از جمعیت در سن کار، شاغل هستند؟
بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۵٫۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند.

چند درصد از جمعیت در سن کار، شاغل هستند؟

بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بیانگر آن است که ۳۵٫۳ درصد از جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند.
چند درصد از جمعیت در سن کار، شاغل هستند؟

دانلود shareit