چرخش به عقب: آب و برق مدارس مجانی می شود!

چرخش به عقب: آب و برق مدارس مجانی می شود!
خبرهای رسیده از بهارستان حاکی از آن است که ظاهرا نمایندگان محترم #مجلس در اقدامی عجیب قصد دارند آب و برق مدارس را مجانی کنند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که کشور از کم آبی بی سابقه رنج می برد و قیمت پایین #آب به عنوان یکی از دلایل اصلی ناتوانی دولت در کاهش و کنترل مصرف شناخته می شود.

چرخش به عقب: آب و برق مدارس مجانی می شود!

خبرهای رسیده از بهارستان حاکی از آن است که ظاهرا نمایندگان محترم #مجلس در اقدامی عجیب قصد دارند آب و برق مدارس را مجانی کنند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که کشور از کم آبی بی سابقه رنج می برد و قیمت پایین #آب به عنوان یکی از دلایل اصلی ناتوانی دولت در کاهش و کنترل مصرف شناخته می شود.
چرخش به عقب: آب و برق مدارس مجانی می شود!