چرا مولوی عبدالحمید باید به مراسم تحلیف دعوت شود؟

چرا مولوی عبدالحمید باید به مراسم تحلیف دعوت شود؟

به گزارش جهان نیوز، «عبدالله گنجی» پیرامون جنجال عدم حضور مولوی عبد الحمید در کانال شخصی اش در تلگرام نوشت:
عدم حضور مولوی عبد الحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف رئیس جمهور موجی از اعتراض اپوزیسیون خارج از کشور را به همراه داشت که متاسفانه رسانه های رسمی و مجازی منتسب به اهل سنت آن را به صورت ویژه باز تولید می کنند.

از  چرایی لزوم دعوت  از ایشان  یا علت عدم دعوت از ایشان بی خبرم.اما منطق دعوت چه می تواند باشد؟

بر اساس چه منطقی باید ایشان دعوت می شد و اکنون غفلتاً یا تعمداً دعوت نشده اند؟

۱- اگر همه ائمه جمعه مراکز استانها دعوت شده اند باید ایشان هم دعوت می شد.

۲-اگر همه ائمه جمعه اهل سنت دعوت شده اند به صورت طبیعی باید ایشان هم دعوت می شد که بعید است.

۳- اگر علمای تراز اول تشیع  و تسنن دعوت شده اند ایشان هم باید دعوت می شد که باز هم بعید است.

۴-اگر نمایندگان اهل سنت حضورشان موضوعیت دارد که باید منتخبان خبرگان و نمایندگان مجلس آن دیار حضور داشته باشند که احتمالا دعوت بوده اند.

۵-اگر ایشان  به واسطه سنی بودن باید دعوت می شدند که تکیه بر مذهب خلاف نگاه خود ایشان است و اصرار ایشان بر هویت مشترک ملی ایرانیان است.

۶- اگر حامیان دکتر روحانی باید حضور می داشتند و ایشان در زمره آنان است،اولاً به مجلس مرتبط نیست دوماً امکان حضور همه عناصر محوری حامی روحانی در چنین مراسمی  ممکن نیست.

بنابراین  اگر ایشان بر اساس جایگاه باید حضور می داشت علت عدم دعوت توسط مدعوین توضیح داده شود.و اگر توقع موجود از منطق قوی برخوردار نیست باز هم توضیح لازم است

چرا مولوی عبدالحمید باید به مراسم تحلیف دعوت شود؟

به گزارش جهان نیوز، «عبدالله گنجی» پیرامون جنجال عدم حضور مولوی عبد الحمید در کانال شخصی اش در تلگرام نوشت:
عدم حضور مولوی عبد الحمید امام جمعه محترم اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف رئیس جمهور موجی از اعتراض اپوزیسیون خارج از کشور را به همراه داشت که متاسفانه رسانه های رسمی و مجازی منتسب به اهل سنت آن را به صورت ویژه باز تولید می کنند.

از  چرایی لزوم دعوت  از ایشان  یا علت عدم دعوت از ایشان بی خبرم.اما منطق دعوت چه می تواند باشد؟

بر اساس چه منطقی باید ایشان دعوت می شد و اکنون غفلتاً یا تعمداً دعوت نشده اند؟

۱- اگر همه ائمه جمعه مراکز استانها دعوت شده اند باید ایشان هم دعوت می شد.

۲-اگر همه ائمه جمعه اهل سنت دعوت شده اند به صورت طبیعی باید ایشان هم دعوت می شد که بعید است.

۳- اگر علمای تراز اول تشیع  و تسنن دعوت شده اند ایشان هم باید دعوت می شد که باز هم بعید است.

۴-اگر نمایندگان اهل سنت حضورشان موضوعیت دارد که باید منتخبان خبرگان و نمایندگان مجلس آن دیار حضور داشته باشند که احتمالا دعوت بوده اند.

۵-اگر ایشان  به واسطه سنی بودن باید دعوت می شدند که تکیه بر مذهب خلاف نگاه خود ایشان است و اصرار ایشان بر هویت مشترک ملی ایرانیان است.

۶- اگر حامیان دکتر روحانی باید حضور می داشتند و ایشان در زمره آنان است،اولاً به مجلس مرتبط نیست دوماً امکان حضور همه عناصر محوری حامی روحانی در چنین مراسمی  ممکن نیست.

بنابراین  اگر ایشان بر اساس جایگاه باید حضور می داشت علت عدم دعوت توسط مدعوین توضیح داده شود.و اگر توقع موجود از منطق قوی برخوردار نیست باز هم توضیح لازم است

چرا مولوی عبدالحمید باید به مراسم تحلیف دعوت شود؟