چرا مولتی میلیاردرها بیت‌کوین را دوست دارند؟

چرا مولتی میلیاردرها بیت‌کوین را دوست دارند؟
مولتی میلیاردرها در بازار پولهای دیجیتالی بیشتر سرمایه گذاری می کنند،حتی اگر چیزی از آن نفهمند!

چرا مولتی میلیاردرها بیت‌کوین را دوست دارند؟

مولتی میلیاردرها در بازار پولهای دیجیتالی بیشتر سرمایه گذاری می کنند،حتی اگر چیزی از آن نفهمند!
چرا مولتی میلیاردرها بیت‌کوین را دوست دارند؟