چرا شهرک‌های صنعتی باید خصوصی شوند؟

چرا شهرک‌های صنعتی باید خصوصی شوند؟
حسین سلیمی*

چرا شهرک‌های صنعتی باید خصوصی شوند؟

حسین سلیمی*
چرا شهرک‌های صنعتی باید خصوصی شوند؟