چرا رئیس جمهور به قزاقستان رفت؟

چرا رئیس جمهور به قزاقستان رفت؟
سفیرجمهوری اسلامی ایران در قزاقستان با اشاره به سفر رئیس جمهوری به آستانه گفت:در جریان این سفر در نظر است توافقاتی در زمینه های اقتصادی،تجاری،سرمایه گذاری،گمرکی،بهداشتی وکشتیرانی انجام شود.

چرا رئیس جمهور به قزاقستان رفت؟

سفیرجمهوری اسلامی ایران در قزاقستان با اشاره به سفر رئیس جمهوری به آستانه گفت:در جریان این سفر در نظر است توافقاتی در زمینه های اقتصادی،تجاری،سرمایه گذاری،گمرکی،بهداشتی وکشتیرانی انجام شود.
چرا رئیس جمهور به قزاقستان رفت؟