چرا بعضی رانندگان مجبورند برای گرفتن الحاقیه بیمه خودرو، به مراکز استان ها بروند؟

چرا بعضی رانندگان مجبورند برای گرفتن الحاقیه بیمه خودرو، به مراکز استان ها بروند؟
یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم نوشته برای گرفتن الحاقیه بیمه شخص ثالث خودروی خود به یکی از نمایندگی های بیمه مراجعه کرده، ولی او را به مرکز استان ارجاع کرده اند.

چرا بعضی رانندگان مجبورند برای گرفتن الحاقیه بیمه خودرو، به مراکز استان ها بروند؟

یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم نوشته برای گرفتن الحاقیه بیمه شخص ثالث خودروی خود به یکی از نمایندگی های بیمه مراجعه کرده، ولی او را به مرکز استان ارجاع کرده اند.
چرا بعضی رانندگان مجبورند برای گرفتن الحاقیه بیمه خودرو، به مراکز استان ها بروند؟

بک لینک رنک ۸