پل میرزا رسول میاندوآب پس از بارش باران

پل میرزا رسول میاندوآب پس از بارش باران
بارش باران رحمت الهی در سال ۹۵ سبب ایجاد منظره ای زیبا در پل میرزا رسول میاندوآب شده است.

پل میرزا رسول میاندوآب پس از بارش باران

بارش باران رحمت الهی در سال ۹۵ سبب ایجاد منظره ای زیبا در پل میرزا رسول میاندوآب شده است.
پل میرزا رسول میاندوآب پس از بارش باران

اسکای نیوز

فانتزی