«پلنگِ» ارتش سوریه

«پلنگِ» ارتش سوریه
ایرنا نوشت: سرهنگ سهیل حسن معروف به پلنگ ٬یکی از فرماندهان دلاور ارتش سوریه است که نامش ترسی عجیب در دل تروریست ها انداخته است.

«پلنگِ» ارتش سوریه

ایرنا نوشت: سرهنگ سهیل حسن معروف به پلنگ ٬یکی از فرماندهان دلاور ارتش سوریه است که نامش ترسی عجیب در دل تروریست ها انداخته است.
«پلنگِ» ارتش سوریه

قدیر نیوز