پزشکیان: امام با احمدی‌نژادی که می‌گوید همه دزدند چه می‌کرد؟

پزشکیان: امام با احمدی‌نژادی که می‌گوید همه دزدند چه می‌کرد؟
نایب رئیس مجلس از نداشتن شاخص در تایید صلاحیت‌ها انتقاد می‌کند و می گوید چون این شاخص را نداریم، یک روزی یک فردی را صددرصد تایید می‌کنند و می‌گویند امام زمان هم تاییدش کرده یک روزی دیگر درباره همان آدم می‌گویند صلاحیت هیچ چیزی را ندارد.

پزشکیان: امام با احمدی‌نژادی که می‌گوید همه دزدند چه می‌کرد؟

نایب رئیس مجلس از نداشتن شاخص در تایید صلاحیت‌ها انتقاد می‌کند و می گوید چون این شاخص را نداریم، یک روزی یک فردی را صددرصد تایید می‌کنند و می‌گویند امام زمان هم تاییدش کرده یک روزی دیگر درباره همان آدم می‌گویند صلاحیت هیچ چیزی را ندارد.
پزشکیان: امام با احمدی‌نژادی که می‌گوید همه دزدند چه می‌کرد؟