پرداخت سود بالا به تسهیلات بانکی به چه قیمتی؟

پرداخت سود بالا به تسهیلات بانکی به چه قیمتی؟
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بانک مرکزی باید جلوی بانکهایی که بیش از میزان مصوب سود پرداخت می کنند را بگیرد زیرابانکها با این شیوه تخلیه می شوند.

پرداخت سود بالا به تسهیلات بانکی به چه قیمتی؟

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بانک مرکزی باید جلوی بانکهایی که بیش از میزان مصوب سود پرداخت می کنند را بگیرد زیرابانکها با این شیوه تخلیه می شوند.
پرداخت سود بالا به تسهیلات بانکی به چه قیمتی؟

دانلود تلگرام